บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางวราภรณ์ บุญศิริ
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ คำไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ศิริสว่าง

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาผลของ การรวมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนและปัจจัยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่สถานีอนามัยแม่กุ้งหลวง ตาบลทุ่งต้อม อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 48 รายเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลจากแฟ้มประวัติการรับบริการ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสอบถามข้อมูลทั่วไป การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ป่วยที่ปฏิบัติตัวได้ดีและสามารถเป็นแบบอย่างของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถให้คาปรึกษา แนะนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน มีการปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น จากการผลการตรวจระดับน้าตาลในเลือดหลังจากการศึกษา พบว่าสมาชิกมีผลการตรวจระดับน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 91.67 จากก่อนทาการศึกษามีผลการตรวจน้าตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติร้อยละ 56.25 และมีการควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น จากผลการวัดความดันโลหิตก่อนทาการศึกษามีค่าความดันโลหิตสูงร้อยละ 27.08 หลังทาการศึกษามีค่าความดันโลหิตสูงร้อยละ 14.58 และไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่เท้าเพิ่มขึ้นจากที่เคยพบร้อยละ 3.77 แสดงให้เห็นว่า การรวมกลุ่มสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดการเรียนรู้ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการนาแบบอย่างสมาชิกกลุ่มที่ปฏิบัติตัวได้ดีมาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และบริบทของชุมชนและสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญในดูแลสุขภาพ เป็นผู้เตือนในการรับประทานยา และการรับการตรวจตามนัด ซึ่งการได้รับการดูแลเอาใจใส่ การให้กาลังใจ การสนับสนุนช่วยเหลือ การได้รับข้อมูลข่าวสาร และชุมชนให้การยอมรับในความเป็นปัจเจกบุคคล ทาให้ผู้ป่วยมีกาลังใจ มีความตั้งใจที่จะรับการรักษาพยาบาล รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
การจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถช่วยเหลือแนะนาการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน โดยอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ทั้งด้านบวก และด้านลบมาเป็นบทเรียนและแนวทางการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพให้กับตนเองและผู้ป่วยอื่นได้


ดาวน์โหลดเอกสาร