บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางสาวนิชนันท์ ต๊ะคำ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อดาวน์โหลดเอกสาร