บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พระมหาสันทัด วุฒิ (ปัญญาวุฑโฒ)
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์พนิดา สินสุวรรณ

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหาของการบริหารหลักสูตร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร 13 รูป ครูผู้สอนทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาสจานวน 61 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เรียงตามลาดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อยได้แก่ โครงสร้างของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร หลักการของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมของหลักสูตรโดยแต่ละด้านเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตร ที่มีการปฏิบัติมากคือ การบริหารโครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาบังคับแกนให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือการกาหนดปรัชญาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตรที่มีการปฏิบัติมากคือ การกาหนดปรัชญาของสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรที่มีการปฏิบัติปานกลาง ได้แก่ การจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติมากคือการมอบนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการปฏิบัติปานกลางคือการจัด ให้มีการนิเทศภายใน การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรที่มีการปฏิบัติมากคือการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน ที่มีการปฏิบัติปานกลางคือการกาหนดรูปแบบการวัดผลและประเมินผลการใช้หลักสูตรหลักการของหลักสูตร ที่มีการปฏิบัติมากคือการจัด
ครูเข้าสอน ในหลักสูตรตามความถนัด ที่มีการปฏิบัติปานกลางคือบุคลากรที่จัดเตรียมเพื่อการบริหารหลักสูตร มีความเข้าใจในหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมของหลักสูตรที่มีการปฏิบัติมากคือ การสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีการปฏิบัติปานกลางคือการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดทาขึ้นทุกครั้ง
ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เรียงตามลาดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อยได้แก่ การวัดผลและประเมินผล จุดหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หลักการของหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยแต่ละด้านเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติคือครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือการกาหนดรูปแบบวิธีการวัดผลและประเมินผล ที่มีการปฏิบัติปานกลางคือการวางแผน การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตรที่มีการปฏิบัติมากคือ การปฏิบัติตามจุดหมายของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่ก่อประโยชน์บนรากฐานของพระธรรมวินัย ที่มีการปฏิบัติน้อยคือการปฏิบัติตามจุดหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญ โครงสร้างของหลักสูตรที่มีการปฏิบัติมากคือ การปฏิบัติการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทาวัตรสวดมนต์ ที่มีการปฏิบัติปานกลางคือการปฏิบัติการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรวิชาเลือกเสรี (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) การจัดการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติมากคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสมณเพศของผู้เรียนที่มีการปฏิบัติปานกลางคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติได้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียนหลักการของหลักสูตร ที่มีการปฏิบัติมากคือการปฏิบัติตามหลักการของหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามสมณวิสัย ที่มีการปฏิบัติปานกลางคือการปฏิบัติตามหลักการของหลักสูตรให้เหมาะสมกับความถนัดของผู้เรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีการปฏิบัติมากคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และที่มีการปฏิบัติปานกลางคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบชมรมภาษาให้มีความหลากหลาย
ส่วนปัญหาการบริหารหลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้บริหารเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรและเป็นสวัสดิการ และการจัดบุคลากรเข้าทาการสอน ปัญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ งบประมาณในการจัดการบริหารจัดการศึกษา จัดการสัมมนา วางแผนจัดทาสื่อการเรียนการสอนเป็นการขาดสื่อการเรียนการสอนและการบริหารที่ถูกต้อง ครูผู้สอนมีความเข้าใจในหลักสูตรน้อยไปเพราะการสอนไม่ได้จัดสอนตามสาขาที่ศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร