บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนารูปแบบกระบวนการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา จริยธรรมเยาวชน ในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พระจิตติชัย มาตย์วงค์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ธงชัย วงษ์สมบูรณ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองเยาวชนที่เข้ารับการอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคใน
การดาเนินงานตามโครงการอบรมการพัฒนาจริยธรรม ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากเยาวชน
ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ จานวน 150 คน และผู้ปกครอง จานวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ในจังหวัดเชียงใหม่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า :
1. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาจริยธรรม คือ ด้านเนื้อหา / หลักสูตรและกิจกรรม และ ด้านความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง เยาวชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, 4.32 ตามลาดับ ส่วนกระบวนการอบรม ได้แก่ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการอบรม ด้านบทบาทผู้ดาเนินการอบรม และด้านความเหมาะสมของบริการตลอดจนความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17, 4.15 , 4.05 ตามลาดับ
2. ผู้ปกครองของเยาวชนแสดงความเห็นต่อพฤติกรรมก่อนและหลังการเข้าโครงการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนแตกต่างกันคือพฤติกรรมของเยาวชนหลังเข้าร่วมโครงการฯผู้ปกครองเห็นว่าเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีการละเว้นจากการพนัน ระดับความคิดเห็นก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับต่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19, 2.51, 2.58 ตามลาดับ และระดับความคิดเห็นหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26, 4.28, 4.63 ตามลาดับ
ด้านความขยัน ก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 2.61 ส่วนหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับสูงเท่ากับ 4.16 ด้านการพึ่งพอตนเอง ด้านความร่วมมือร่วมใจ ก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับต่า เท่ากับ 2.43 และ 2.53 ตามลาดับ ส่วนหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ 3.98 ตามลาดับ


ดาวน์โหลดเอกสาร