บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการตัดสินใจ


ผู้วิจัย : นายสุทัศน์ ขันเลข
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ

บทคัดย่อ


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการตัดสินใจ เป็นการวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ของพัฒนากร ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ประจาอาเภอและจังหวัด และพัฒนาเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์และกิจกรรมเครือข่ายของพัฒนากร พัฒนาการอาเภอและพัฒนาการจังหวัดให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พัฒนากร พัฒนาการอาเภอและพัฒนาการจังหวัด สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูนจานวน 18 คน ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Visual Foxpro 6.0 ในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการตัดสินใจและใช้แบบประเมินและแบบสอบถามในการประเมินโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า การจัดเก็บข้อมูลของพัฒนากรไม่ค่อยเป็นระบบทาให้ยากต่อการ ค้นหา ส่งผลให้การตัดสินใจให้คาแนะนาปรึกษา การสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนการประเมินผลเพื่อจัดระดับกลุ่มออมทรัพย์ล่าช้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นระบบ และค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว โดยสร้างผังโปรแกรมซึ่งแยกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนสาหรับนา ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และส่วนโปรแกรมย่อยแยกออกเป็นโมดูลโดยแต่ละโมดูลเป็นอิสระต่อกัน การพัฒนาโปรแกรมแบ่งเป็น 3 ระยะโดยได้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วทาการประเมินผลทุกระยะ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาและการรายงานผลการใช้โปรแกรม และได้ปรับปรุงแก้ไขจนได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือ ประวัติกลุ่มออมทรัพย์ ดัชนีชี้วัด สถานภาพการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ กิจกรรมเครือข่าย ไฟล์ระบบ และส่วนจบโปรแกรม ผลการประเมินพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดี การติดตั้งและการเรียกใช้โปรแกรมมีความสะดวกเรียกใช้ได้ง่าย เมนูแต่ละส่วนแยกได้ชัดเจน รูปแบบของแบบฟอร์มเหมาะสมมีความซับซ้อนน้อยและสะดวกในการกรอกข้อมูล การโอนการจัดเรียงและการสารองข้อมูลมีความสะดวกมาก การ
รายงานผลทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์มีความรวดเร็วและมีรูปแบบถูกต้อง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และสามารถจะนาไปประยุกต์ใช้กับสานักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดอื่นได้ในระดับมากที่สุดด้วย


ดาวน์โหลดเอกสาร