บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก โรคเอดส์ : กรณีศึกษา ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวพิมผกา นพคุณ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. เรืองวิทย์ นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ถมรัตน์ นันทิทรรภ

บทคัดย่อ


การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์: กรณีศึกษา ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และ 2) ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า บุคคล กลุ่มและเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน พระสงฆ์ คณะกรรมการเอดส์ระดับหมู่บ้านและตาบล ครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน กลุ่มแม่บ้านระดับตาบลกลุ่มผู้สูงอายุระดับตาบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งบุคคล กลุ่มและเครือข่ายเหล่านี้ มีบทบาท หน้าที่ในการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ที่แตกต่างกัน สาหรับปัญหาในการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ได้แก่ คณะกรรมการเอดส์ บางคนยังไม่มีส่วนร่วม เด็กและครอบครัวมีฐานะยากจน และชาวบ้านมีทัศนคติทางลบต่อเด็กและครอบครัว แนวทางในการแก้ปัญหาที่ผ่านมา คือ ประธานคณะกรรมการเอดส์ได้พยายามดาเนินกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเอดส์มากขึ้น มีการจัดกิจกรรมระดมทุนและ หางานให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ รวมทั้งมีการพูดคุยเพื่อทาความเข้าใจกับชาวบ้านมากขึ้น
การวิจัยนี้ มีข้อเสนอแนะว่า บุคคล กลุ่มและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในตาบลสันปูเลย ควรสรุปบทเรียนการทางานที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไข ปัจจัยที่ทาให้การทางานสาเร็จหรือล้มเหลว เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมในการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในตาบลสันปูเลย อย่างต่อเนื่องต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร