บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ว่านสี่ทิศ


ผู้วิจัย : นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์

บทคัดย่อดาวน์โหลดเอกสาร