บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1


ผู้วิจัย : นายปรีชา วงศ์เสน
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ถมรัตน์ นันทิทรรภ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1 ประกอบด้วยการบริหารงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานการเงินและงบประมาณ ตลอดจนความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูผู้สอนเกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นครูผู้สอนจานวน 281 คน จากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านบริหารงานบุคคล ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การให้กาลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามลาดับ ด้านการบริหารงานวิชาการครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากได้แก่ ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและการนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้ากันได้กับทุกคน ส่วนที่เห็นด้วยมากได้แก่ มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือ มีนโยบายในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและอาคารสถานที่ เป็นผู้นาที่ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกและเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการบริหารงานการเงินและงบประมาณครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ รู้ระเบียบกฎหมายงานการเงินเป็นอย่างดี มีการบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันและบริหารงานด้านการเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้นาด้านการบริหารบุคคล ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้ความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอกัน และมีสง่า คนทั้งปวงยาเกรง ส่วนด้านงานวิชาการครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ต้องการให้ผู้บริหารทาการนิเทศภายในสม่าเสมอและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนแสดง ผลงานต่อสาธารณชน


ดาวน์โหลดเอกสาร