บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวรัตนาวดี กล่อมเกลี้ยง
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

บทคัดย่อ


งานวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจการจัดการการสื่อสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูล จาก 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) บุคลากรวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนโดยการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล และ 2) นักศึกษามหาวิทยาลัย 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล และสถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้สถิติ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า
1. มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายและจุดประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา แต่มีการวางแผน การสื่อสารแตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบการสื่อสารจะสอดคล้องกับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการได้รับความรู้ความเข้าใจจากสื่อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน มากที่สุด คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาสื่อสิ่งพิมพ์ น้อยที่สุด คือ สื่อกิจกรรม
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.13 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.98
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก พบว่า นักศึกษามีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุดกับการต่อต้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันของอาเซียน รองลงมาคือนักศึกษามีทัศนคติเห็นด้วยที่แรงงานไทยจะเสียเปรียบเนื่องจากข้อจากัดในการใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน และนักศึกษาเห็นด้วยน้อยที่สุดกับการใช้เงินสกุลเดียวของอาเซียน โดยยกเลิกสกุลเงินของตนเอง (รวมทั้งเงินบาทไทย)


ดาวน์โหลดเอกสาร