บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ผู้วิจัย : นายเอนก คำจำรูญ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็น ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทา งานและมีวุฒิทางการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน 142 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบรายคู่โดยใช้ S-Method ของ Sheffe ผลการวิจัยปรากฎดังนี้
1. ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุ 51 - 60 ปี มีวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทา งาน 16 ปี หรือมากกว่า
2. ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีการบริหารงานวิชาการตามกรอบของการบริหารงานวิชาการในระดับมาก
3. ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและมีประสบการณ์ในการทา งานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ? = .05 ดังนี้ คือ การรวบรวมปัญหาในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาความเหมาะสม ในการจัดครูเข้าสอน การทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนระหว่างและหลังการสอนการผลิต การใช้และการประเมินการใช้สื่อ การส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมจัดหาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้และประเมินการใช้ห้องสมุดและการจัดมุมความรู้ในห้องเรียน การส่งเสริมและประเมินการนิเทศภายในเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
4. ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและมีประสบการณ์ในการทา งานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ? = .05
5. ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีปัญหา ดังนี้ คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการใช้หลักสูตร ขาดอุปกรณ์การสอนขาดตา รา ขาดงบประมาณ ครูมีคุณวุฒิไม่ตรงกับกลุ่มสาระวิชา ขาดเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน และขาดครูบรรณารักษ์
6. ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดังนี้ คือ ควรให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลควรจัดสรรงบประมาณด้านห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน และควรจัดระบบการนิเทศภายใน


ดาวน์โหลดเอกสาร