บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของ นักศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวกฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. บุลรัตน์ สิทธิพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร. แกมมณี เจริญวงศ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์สงกรานต์ว่ามีผลต่อการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้ทราบว่าเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคใน การส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เพื่อจะได้มีการอนุรักษ์ประเพณีนี้สืบไปโดยใช้แบบสอบถามกับ นักศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน และวิเคราะห์ ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปร และใช้ Chi-Square Test ทดสอบเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์มีผลต่อ การเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พบว่าเพศ อาชีพ สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธ์กับความต้องการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์พบว่า ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ให้มากกว่าเดิม จัดให้มีการประกวดคาขวัญ เรียงความเกี่ยวกับงานประเพณีสงกรานต์ จัดมุมให้ความรู้ข้อมูลความเป็นมาเกี่ยวกับงานประเพณีสงกรานต์ หน่วยงานราชการและเอกชนควรร่วมกันจัดงานให้มากกว่านี้ รณรงค์ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความสนใจและเข้าร่วมงานให้เห็นว่างานประเพณีนี้มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ยาวนาน


ดาวน์โหลดเอกสาร