บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านล้านนา เรื่องการขับซอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย


ผู้วิจัย : นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ไกรสิทธิ์ พิรุณ

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการขับซอ ในอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านล้านนาเรื่อง “การขับซอ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านล้านนาเรื่อง “การขับซอ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านล้านนาเรื่องการขับซอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้นาชุมชน ในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 50 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านล้านนาเรื่องการขับซอในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องศิลปะพื้นบ้านล้านนา เรื่องการขับซอสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 10 แผน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตรท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านล้านนา เรื่อง การขับซอ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านล้านนา เรื่องการขับซอ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทดสอบ t-test
จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน พบว่ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการขับซอ จานวน 3 ท่าน ได้แผนการสอนศิลปะพื้นบ้านล้านนาเรื่อง การขับซอ ที่เหมาะสมสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 10 แผนการสอน ใช้เวลาในการสอน 10 ชั่วโมง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการขับซอ ก่อนการเรียนและหลังการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปะพื้นบ้านล้านนา เรื่องการขับซอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 นักเรียนเห็นด้วยและมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนศิลปะพื้นบ้านล้านนา เรื่องการขับซอกับวิทยากรท้องถิ่น


ดาวน์โหลดเอกสาร