บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียร
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. สุวรรณ หมื่นตาบุตร

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ เพื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจาแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครูตลอดจนศึกษาปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการโรงเรียน และครูในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 124 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าทีเทสต์ (t - test)
ผลการวิจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามขอบข่ายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า การบริหารงานแบบการกระจายอานาจ การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม และการคืนอานาจ การจัดการศึกษาให้ประชาชน โดยภาพรวมมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจาแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครู ได้แก่ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ใน การฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน
ส่วนปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการบริหารงานแบบการกระจายอานาจเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการพบว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย การจัด การศึกษา การจัดหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณการเบิกจ่ายเงินยังคงมีความล่าช้าไม่คล่องตัวและมีขั้นตอนมาก เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลยังคงมีการจัดบุคลากรที่ไม่เหมาะกับงาน เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปยังขาดระบบ การประสานงาน และขาดระบบ การทางานเป็นทีม ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม บุคลากรในองค์กรยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อย การพัฒนาระบบ
เครือข่าย และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นการกาหนดรูปแบบจากกลุ่มบริหารแล้วดาเนินงานตามแนวปฏิบัติ ด้านการบริหารตนเองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ยังไม่มีการนาไปปฏิบัติและการนิเทศติดตามอย่างจริงจัง การประเมินผล การปฏิบัติงานยังขาดระบบ และความรัดกุมตามมาตรฐาน ด้านการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน เช่น การให้บทบาทชุมชนเข้ามาสนับสนุนการทากิจกรรมของโรงเรียนยังคงมีน้อย ส่งผลให้ชุมชนขาดความเข้าใจ ด้านการตรวจสอบ และการถ่วงดุลโรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับ การตรวจสอบอยู่ในระดับหนึ่ง และการบริหารคุณภาพการศึกษายังไม่มีรูปแบบการบริหาร ที่จะทาให้บังเกิดผลเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน


ดาวน์โหลดเอกสาร