บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


ผู้วิจัย : นายประวิทย์ สุริยมณฑล
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และเพื่อเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่มีสถานภาพส่วนตัวแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จานวน 236 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีอายุ 51-60 ปี และมีวุฒิปริญญาตรี
2. ครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในระดับมากเป็นส่วนใหญ่และมีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในระดับปานกลาง เพียง 2 กิจกรรม คือ โรงเรียนมีการติดต่อกับบุคลากรที่เกษียณอายุ หรือพ้นจากงานเพื่อมาร่วมงานกิจกรรมของโรงเรียนและโรงเรียนให้ความสาคัญตลอดจนสร้างความผูกพันกับบุคลากรที่พ้นจากงานไปแล้ว
3. จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นส่วนใหญ่


ดาวน์โหลดเอกสาร