บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : สุวินัย น่วมเจริญ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เรืองวิทย์ นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสารวจภาวะผู้นาเชิงปริวรรต ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ ภาวะผู้นาเชิงอุดมคติ ภาวะผู้นาเชิงจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ ภาวะผู้นาเชิงกระตุ้นให้เกิดสติปัญญา และภาวะผู้นาเชิงใส่ใจเฉพาะรายบุคคล เปรียบเทียบภาวะข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงปริวรรตของผู้บริหาร เป็นประชากรจานวน 80 คน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ และสรุปผลรวมจากจานวนทั้งหมด จาแนกกลุ่มตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาเชิงปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ ผู้บริหารทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งจาแนกกลุ่มตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวม สูงสุด และที่ต่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงปริวรรต และนาไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อหารูปแบบการพัฒนา ภาวะผู้นาเชิงปริวรรตของผู้บริหาร ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อการพัฒนาต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร