บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศ ในสถานบริการบาร์เบียร์


ผู้วิจัย : นางสาวปรารถนา ไมล์ถึง
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่อาชีพหญิงขายบริการทางเพศ โดยศึกษาถึงภูมิหลัง ปัจจัย ขั้นตอน การปรับตัวเมื่อเข้ามาทางานและทัศนคติต่ออาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมที่ได้รับจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์และเพื่อศึกษาการเรียนรู้ในด้านความรู้ ทักษะ ความรู้สึกในอาชีพขายบริการทางเพศที่ใช้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนเส้นทางอาชีพใหม่ในอนาคตของหญิงขายบริการทางเพศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอยู่ในบาร์เบียร์ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจงจานวน 8 คน รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและปรากฏการณ์ต่างๆ แล้วหาข้อสรุป
ผลจากการศึกษา การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์มีข้อสรุปดังนี้
1. กระบวนการเข้าสู่อาชีพหญิงขายบริการทางเพศ ภูมิหลังของหญิงขายบริการมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือมาจากต่างจังหวัด สถานภาพมีทั้ง สมรส โสด และหย่าร้าง ระดับการศึกษาต่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาภายในครอบครัวได้แก่ พ่อแม่เสียชีวิต แยกทางกับสามี ปัญหาทางเศรษฐกิจทาให้ต้องพึ่งตนเองดิ้นรนหาอาชีพใหม่ โดยมีแรงกดดันที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อ แม่ ลูก และทุกคนที่สัมภาษณ์มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพขายบริการทางเพศเพราะมีรายได้สูง
2. ผลกระทบจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ หญิงขายบริการทุกคนที่ให้สัมภาษณ์พบผลกระทบที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันคือ ด้านสังคม ทุกคนเข้ามาทางานในอาชีพนี้เนื่องมาจากมีปัญหาเรื่องเงินเป็นหลักจึงมีการแข่งขันกันทางานเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดทาให้เกิดศัตรูในที่ทางาน ในขณะเดียวกันต้องปกปิดอาชีพแก่เพื่อนที่ทาอาชีพอื่นและคนในหมู่บ้านเพราะจะถูกนินทา สาหรับด้านครอบครัวมีหญิงขายบริการบางคนปกปิดไม่ให้ พ่อ แม่ สามี พี่น้อง ลูกรู้จะมีปัญหาต่อไปในสังคมภายหน้า นอกจากนี้แล้วผลกระทบที่ตนเองได้รับจากแขกมาใช้บริการ เช่น แขกเมาจาไม่ได้ว่าเก็บเงินและบัตรเครดิตไว้ที่ไหนคิดว่าหญิงขายบริการขโมยถูกแขกทาร้ายต้องหนีออกมาจากห้องพัก แขก “ออฟ” ไปแล้วไม่จ่ายเงิน แขกทาถุงยางอนามัยหลุดไว้ในช่องคลอด แขกบังคับให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติด แขกร่วมเพศแบบวิตถาร
3. การเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะ ความรู้สึกในอาชีพขายบริการทางเพศ หญิงขายบริการทุกคนได้เรียนรู้ด้านความรู้และทักษะจากอาชีพนี้คือ เกิดการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เมื่อเข้ามาทาอาชีพนี้สามารถ พูด ฟัง เขียน สื่อสารได้ บางคนได้รับคาแนะนาจากแขกในการใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อความติดต่อกับแขกทางอินเตอร์เน็ต เมื่อระยะเวลาการทางานผ่านไปหญิงขายบริการเหล่านี้ได้มีประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ในการทางานเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากการใช้มือและหนังสือประกอบการอธิบายเมื่อสื่อสารภาษาอังกฤษกับแขกไม่เข้าใจ การแต่งกาย การส่งยิ้มทักทายแขก การสนทนากับแขก การฝึกเล่นเกมส์ การรู้จักเครื่องดื่มต่างประเทศทุกยี่ห้อ หญิงขายบริการทุกคนเริ่มสนใจการแต่งกายจากพื้นฐานเดิมให้เป็นคนใหม่ดูดีตามรสนิยมและคิดว่าแขกชอบในช่วงเวลานั้นๆ เช่น การเลือกซื้อเครื่องสาอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าถือ การเลือกทรงผมและทักษะที่สาคัญคือทักษะในการเลือกแขก หญิงบริการทุกคนมีวิธีในการเลือกแขกไม่เหมือนกันแต่โดยรวมจะเลือกในช่วงเวลาที่เหมือนกันคือช่วงเวลานั่งดื่มสนทนาเล่นเกมส์และสนุกเกอร์ เป็นเวลาที่หญิงขายบริการพิจารณาเป็นรายบุคคลเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจออกไปบริการทางเพศต่อไป
การเรียนรู้ด้านความรู้สึก หญิงขายบริการทุกคนมีความรู้สึกที่คล้ายคลึงคือ ต้องปรับความรู้สึกในการทางานใหม่เพราะหญิงขายบริการทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแปลกหน้าเพื่อการซื้อขายครั้งแรก แม้ว่าบางคนจะเคยมีประสบการณ์ในการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วแต่การมีประสบการณ์กับชายแปลกหน้าและเป้าหมายเพื่อเงินย่อมแตกต่างออกไป สาหรับความรู้สึกที่หญิงขายบริการมีต่อแขกหากพบแขกที่สุภาพก็รู้สึกดีต้องการอยู่ด้วยนานๆ ถ้าแขกไม่สุภาพรู้สึกแย่ไม่ต้องการออกไปค้างคืนและคุยด้วย แต่ต้องมีความอดทน ควบคุมอารมณ์ให้แขกประทับใจเพราะต้องการเงินและหญิงขายบริการทุกคนกล่าวว่าอาชีพนี้สาหรับคนอื่นหรือแขกบางอาจคนมองไร้ค่า แต่สาหรับตนเองมีค่าสูงและภูมิใจมากเพราะสามารถมีเงินเลี้ยงพ่อ แม่ สามี ลูก ตัวเองให้มีอนาคตได้ อย่างสุขสบายโดยไม่ต้องไปขอหรือลักขโมยใคร
จากผู้หญิงธรรมดาที่มีอาชีพ ทานา พนักงานเสิร์ฟ แม่บ้าน นวดแผนโบราณ ก่อสร้าง มีการเรียนรู้ตามอาชีพที่ตนเองทาอยู่เดิม และมีความเรียบง่าย เมื่อผู้หญิงเหล่านี้ก้าวเข้ามาสู่อาชีพขายบริการทางเพศทาให้พวกเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในอาชีพขายบริการทางเพศ เช่น การเลือกซื้อเครื่องสาอาง เสื้อผ้าและรองเท้า กระเป๋าถือ การดูแลเรื่องกลิ่น วิธีแต่งหน้า การได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน นอกจากนี้แล้วผลกระทบที่หญิงขายบริการทุกคนได้รับในขณะที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ ทาให้พวกเขานาการเรียนรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวคิดในการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ในอนาคตเช่น อาชีพเสริมสวย ขายของชา ศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหรือในระดับที่สูงขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร