บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.เฉลิม ฟักอ่อน

บทคัดย่อ


การวิจัยความพร้อมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทรัพยากรการบริหาร 4 M’s ทฤษฎีการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ The McKinsey Seven S’s Model และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ 2545 (2002 Education Criteria for Performance Excellence) ของ Malcolm Baldrige National Quality Program ศึกษาระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านปัจจัย และด้านกระบวนการของสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) ตลอดจนศึกษาความสอดคล้องของ ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยและด้านกระบวนการกับระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 17 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร สถานศึกษาจานวน 68คน ครูอาจารย์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจานวน 85 คน และครูอาจารย์ที่ไม่ได้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจานวน 85 คน รวมจานวนประชากร ทั้งสิ้น 255 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิน นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโดยการแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
ผลการวิจัยพบว่า
สถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการประกัน คุณภาพการศึกษา ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ ตามองค์ประกอบที่ใช้ในการตรวจสอบ และประเมินความพร้อมตามกรอบแนวคิดในการวิจัยอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาได้มีการนาเอา องค์ประกอบในการประเมินความพร้อมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้าง ด้านค่านิยมร่วม ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและ สารสนเทศ และด้านงบประมาณ ตามลาดับ
ส่วนการศึกษาระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ ของสถาน-ศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) ที่เป็นผลการประเมินโดยหน่วยงาน ต้นสังกัดประจาปีการศึกษา 2545 พบว่า สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา สรุปโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้
และเมื่อนาผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรคือ ศึกษาความสอดคล้อง ของความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยและด้านกระบวนการของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กับระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์-มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) ดาเนินการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2545 พบว่า ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ทั่ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์แบบตามกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร