บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน


ผู้วิจัย : นางสาวดาริกา แกล้วกล้า
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ธรรมพงษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้ คือ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูจานวน 75 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทาวิจัยในชั้นเรียน จึงได้ทาการสนทนากลุ่มกับตัวอย่างครูจานวน 20 คน นอกจากนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนักเรียนที่เรียนกับครูเหล่านั้นอีก 100 คน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นผลจากการที่ครูดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติโดยสถิติทดสอบที และการจัดลาดับขนาดของความแตกต่าง
ข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญ โดยครูมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในทุกลักษณะที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน อันรวมถึงความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งการที่ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนส่งผลในทางที่ดีต่อทั้งครูและนักเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร