บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เชียงใหม่อินไทยแลนด์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ผู้วิจัย : นางสาวอุราวรรณ์ วงศ์จำปา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “เชียงใหม่ อินไทยแลนด์” เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “เชียงใหม่อินไทยแลนด์” ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จานวน 21 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 21 คน ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละ จานวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เชียงใหม่อินไทยแลนด์ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mu) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสอดคล้อง (IOC)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การสร้างหลักสูตร ได้หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “เชียงใหม่อินไทยแลนด์” ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ โครงสร้าง คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จานวน 21 แผน ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.22 ระดับความเหมาะสม มากที่สุด ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.86 ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม “เชียงใหม่อินไทยแลนด์” พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.95 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมของหลักสูตรอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12
2. การประเมินหลักสูตร ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตในภาพรวม มีค่าเท่ากับ 4.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.20 ระดับการประเมิน ดีมาก


ดาวน์โหลดเอกสาร