บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบ การเรียนรู้ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้วิจัย : นายอลงกต เรียนยอย
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ชมภูคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ศิริพร ขีปนวัฒนา

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ 4 MAT 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ ตา บลสบป่ อง อา เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จา นวน 12 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ (t-test)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ จา นวน 12 คนรวมทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.18/80.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบ การเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียน บ้านกึ้ดสามสิบ จา นวน 12 คน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ จานวน 12 คน ในภาพรวมมีระดับเห็นด้วยมาก


ดาวน์โหลดเอกสาร