บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ผู้วิจัย : นางสาวอมาวสี ไชยโยกาศ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ยุพิน อินทะยะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เรื่องอักษรฮิรากานะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาญี่ปุ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เรื่องอักษรฮิรากานะ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เรื่องอักษรฮิรากานะ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เรื่องอักษรฮิรากานะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 83.60 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 80 ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ มีค่าร้อยละ 83.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 80 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.29


ดาวน์โหลดเอกสาร