บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ผู้วิจัย : นางสาวศรัญญา นาตา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 15 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 30 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ จานวน 30 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ทั้ง 15 แผน พิจารณาจากการตอบคาถามหลังจากเรียนในแต่ละแผนเป็นค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ เป็นค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) หาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี E1/ E2 = 79.87/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ คือ 75/75
2. ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ มีคะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 46.50 ส่วนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.17 ซึ่งมีคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 37.67
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่าในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (? = 4.51, ? = 0.64)


ดาวน์โหลดเอกสาร