บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาชุดประเมินการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามรูปแบบเบญจลักษณ์การเรียนรู้


ผู้วิจัย : นายถาวร วงค์คม
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาชุดประเมินผลการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามรูปแบบเบญจลักษณ์การเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู ผู้รู้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ในการสร้างองค์ความรู้ และประเมินผลจากการใช้กระบวนการเบญจลักษณ์การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือในการศึกษาวิจัยใช้แบบสอบถาม แบบบันทึกผลการอภิปรายกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น ผู้เรียน ผู้รู้ ครู อาจารย์ในสถานศึกษา 8 แห่ง ของอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะของคาถามหลักและคาถามรอง แบบบันทึกการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม แบบบันทึกการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และแบบบันทึกการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อใช้ในการประเมินลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามรูปแบบเบญจลักษณ์การเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการศึกษาวิจัย กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการองค์ความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร้ทิศทาง และขาดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หลังจากการนาเอาชุดประเมินรูปแบบเบญจลักษณ์ การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปปรับใช้ในโรงเรียนและชุมชนมีผลให้ผู้เรียน ผู้รู้ ครู อาจารย์ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเกิดคุณลักษณะการเรียนรู้ตามรูปแบบเบญจลักษณ์การเรียนรู้ คือ การเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้แบบองค์รวม การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น และการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และพบว่าผลการนาไปใช้ในโรงเรียนช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นคุณค่าของการทางานร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษาและได้รูปแบบเพื่อนาไปขยายผลในสถานศึกษาอื่นได้


ดาวน์โหลดเอกสาร