บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางอารีรักษ์ ชัยเพ็ชร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในงานวิชาการ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานวิชาการ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังและการพัฒนาศักยภาพ กับการมีส่วนร่วมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2545 จานวน 227 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพทาสวน รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท เป็นผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษานาน ๆ ครั้ง และมีส่วนร่วมในงานวิชาการปานกลางทุกด้าน โดยเรียงจากมากลงไป คือ มีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามลาดับ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กับการมีส่วนร่วมในงานวิชาการพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ที่ระดับ.05 แต่กับภูมิหลังเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับ.05 ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรู้ความเข้าใจกับการมีส่วนร่วมในงานวิชาการพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับ .05 แต่กับการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงลบค่อนข้างต่าที่ระดับ .05


ดาวน์โหลดเอกสาร