บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลขนาดกลาง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาววิมลมาลย์ ศรีหงษ์ทอง
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์วีระ คำวิเศษณ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ คือนายกและรองนายก องค์การบริหารส่วนตาบล ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภา-องค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 194 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างมาจากหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และร้อยละ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 แห่ง มีความพร้อมในด้านประสบการณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา แต่ไม่มีความพร้อมในเรื่องแผนการเตรียมความพร้อมหรือ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดองค์การและการบริหารงานบุคคล วิธีการบริหารและการจัด การศึกษา และสัดส่วนการจัดสรรรายได้เพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านบุคลากรไม่มีความรู้ในการจัดการศึกษา และงบประมาณมีน้อย


ดาวน์โหลดเอกสาร