บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


ผู้วิจัย : นายไพบูลย์ ชุ่มใจ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัมพร ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ วีระ คำวิเศษณ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรู้ของครูผู้สอนในอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ประชากรที่ใช้คือ ครูผู้สอน 198 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร 8 คน และหัวหน้าหมวดวิชา 6 คน ในสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามวัดลักษณะภาวะผู้นา MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire Multirater) นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปฏิบัติบ่อยครั้งตามลักษณะของภาวะผู้นาแบบปฏิรูปในการเป็นผู้นาเชิงอุดมคติ เชิงจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ เชิงกระตุ้นให้เกิดสติปัญญา และเชิงใส่ใจเฉพาะรายบุคคล ส่วนภาวะผู้นาแบบการจัดการ ผู้บริหารได้ปฏิบัติบ่อยครั้งในแบบให้รางวัลผลการปฏิบัติงาน ตามความสามารถของผู้ร่วมงาน และแบบเข้าไปแทรกแซงเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ความคาดหวัง ส่วนแบบหลีกเลี่ยงการตัดสินใจได้ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ความพยายามในการทาให้เกิดงาน ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างความพึงพอใจในงานผู้บริหารเกือบครึ่งหนึ่ง ได้ปฏิบัติบ่อยครั้งเช่นกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร