บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางเพลินพิศ มันกระโทก
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต

บทคัดย่อ


การัิจัยประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อาเภอมม่มตง จังหััดเชียงหหม่ มีััตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารมละครู มละศึกษาปัจจัยที่มีคัามสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อาเภอมม่มตง จังหััดเชียงหหม่ การัิจัยครั้งนี้หชัิ้ธีการัิจัยเชิงปริมาณมละทาการเก็บรับรัมข้อมูลโดยหช้มบบสารัจมละมบบสอบถาม
ผลการัิจัยพบั่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ด้านคัามสามารถหนการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน มละด้านคัามสามารถหนการบูรณาการภายหนโรงเรียนอยู่หนระดับมาก
ด้านคัามสามารถหนการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนพบั่าโรงเรียนสนับสนุนหห้นักเรียนมีโอกาสสร้างชื่อเสียงทางัิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา เมื่อครูเสนอคัามคิดเห็นที่ดี ๆ หนที่ประชุมคณะครูมละผู้บริหารจะรับฟังโดยไม่มีอคติ มละผู้บริหารสนับสนุนหห้ครูหาคัามรู้เพิ่มเติม ชั่ยหห้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตามลาดับ โดยทุกข้อมีประสิทธิผล อยู่หนระดับมาก
สั่นคัามสามารถด้านบูรณาการภายหนโรงเรียนนั้น พบั่า ผู้บริหารสามารถจัดประชุมหห้ครูมีโอกาสมลกเปลี่ยนคัามคิดเห็นมละประสบการณ์การปฏิบัติงานรั่มกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้มก่ ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานมละมอบอานาจหน้าที่หห้ครูได้อย่างทัั่ถึง สังคมปัจจุบันเปลี่ยนมปลงค่อนข้างรัดเร็ั ผู้บริหารคิดั่า โรงเรียนของท่านสามารถปรับตััหห้เข้ากับสิ่งมัดล้อมได้ โรงเรียนของผู้บริหารมีคุณภาพสามารถมข่งขันกับโรงเรียนหนสังกัดสานักงาน การประถมศึกษาอาเภออื่น ๆ ได้ ตามลาดับ โดยทุกข้อมีประสิทธิผลอยู่หนระดับมาก
สั่นปัจจัยที่มีคัามสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน จามนกตามประสิทธิผลการจัดการศึกษาหนมต่ละด้านพบั่า ทางด้านคัามสามารถหนการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตััมปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดีที่สุด ได้มก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู มละรองลงมาได้มก่ ขนาดของโรงเรียน
สั่นด้านคัามสามารถหนการบูรณาการภายหนโรงเรียน ตััมปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดีที่สุดได้มก่ ภาัะผู้นามบบเปลี่ยนสภาพ มละรองลงมาได้มก่ ขนาดของโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร