บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนากระบวนการศิลปะการละครเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายภัทรศิลป์ สุกัณศีล
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสรี ปานซาง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย

บทคัดย่อ


ศิลปะการละครเป็นนวัตกรรมการสอนที่สามารถนามาใช้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ การศึกษานี้ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมศิลปะการละครและนาไปทดลองเพื่อศึกษาผลของการใช้ศิลปะการละครในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ใช้การทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องศิลปะการละครก่อนอบรมและหลังอบรม แบบประเมินตนเองต่อกิจกรรมศิลปะการละคร แบบประเมินผลตามสภาพจริงทางด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการศิลปะการละคร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent ผลจากการวิจัยพบว่าการใช้ศิลปะการละครเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้นั้น ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ได้เป็นอย่างดี มีผลการเรียนรู้ด้านศิลปะการละครสูงกว่าก่อนการอบรม และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนศิลปะการละคร เพราะเป็นการเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรงทาให้ผู้เรียนจดจาความรู้ได้ดี สามารถแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยศิลปะการละครสามารถนาไปทดลองกับผู้เรียนในสาขาหรือรายวิชาอื่นๆ โดยต้องคานึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเฉพาะกลุ่ม ต้องใช้กิจกรรมการละครที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้เรียน ระยะเวลา บรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม และผู้สอนจะต้องมีความรู้ทางด้านศิลปะการละคร จึงจะสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : กระบวนการละคร, แผนกิจกรรมศิลปะการละคร


ดาวน์โหลดเอกสาร