บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางนันทนา อัคนิถิน
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ธงชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมกิจกรรมนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งลักษณะและของ กิจกรรมที่นักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยผู้วิจัยใช้การวิจัย เชิงปริมาณจากนักศึกษาภาคปกติทุกระดับชั้นปีที่กาลังศึกษาในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ปีการศึกษา 2545 ซึ่งมีจานวนนักศึกษาจานวน 5,128 คน และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ คณะ ชั้นปี รวมจานวนตัวอย่าง 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างด้วยตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทดลองใช้เครื่องมือกับนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลทาโดยการส่งแบบสอบถามให้หัวหน้าหมู่เรียนที่สุ่มตัวอย่างได้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระ (T-test 2 Group Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA : Analysis of Variance) ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านของระดับปัญหาอยู่ในระดับมากมีค่าเท่ากับ 3.89 และปัญหา แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัญหาด้านกิจกรรมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 ปัญหาด้านสถาบันค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ปัญหาด้านอาจารย์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และปัญหาด้านงบประมาณค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ รวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) แต่ละด้านเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) รองลงมาคือด้านวัสดุอุปกรณ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) ด้าน ระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) ด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) ด้านบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85) และด้านสุขภาพพลานามัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77)
3. ค่าเฉลี่ยรวมทุกลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73 โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้ กิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ (3.93) กิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม (3.81) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (3.75) กิจกรรมการบันเทิง (3.74) กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น (3.73) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน (3.70) กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตร (3.69) กิจกรรมที่สร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (3.66) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (3.63) กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาอาจารย์และชุมชน (3.59) กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย (3.58) กิจกรรมทางวิชาการ (3.56)


ดาวน์โหลดเอกสาร