บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกิด
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัมพร ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์วีระ คำวิเศษณ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น จานวน 231 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบวัดพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการของเร็ดดิน (Reddin) และใช้ร้อยละ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติกรรมการบริหารงานที่มีประสิทธิผลต่า ร้อยละ 55.84 ซึ่งประกอบด้วยผู้หนีงาน ร้อยละ 38.52 นักบุญ ร้อยละ 9.52 ผู้เผด็จการ ร้อยละ 7.80 และมีพฤติกรรมการบริหารงานที่มีประสิทธิผลสูง ร้อยละ 44.16 ซึ่งประกอบด้วยผู้ยึดระเบียบ ร้อยละ 21.21 นักพัฒนา ร้อยละ 9.10 และผู้เผด็จการที่มีศิลป์ ร้อยละ 13.85 แต่ไม่ปรากฏพฤติกรรมแบบนักประนีประนอมและนักบริหารในการวิจัยครั้งนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร