บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พิธีกรรมความเชื่อในการฟ้อนผีมดผีเม็งแบบล้านนา


ผู้วิจัย : นายพงศธร คัณฑมนัส
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลก่อนและหลังรับชมภาพยนตร์สารคดี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สารคดี กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินประสิทธิภาพของภาพยนตร์สารคดีคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 2 ท่าน ด้านเทคนิค 2 ท่าน และด้านเสียง 2 ท่าน รวม 6 ท่าน กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่ 1 ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินประสิทธิภาพของภาพยนตร์สารคดี 2) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ ในภาพยนตร์สารคดี 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อภาพยนตร์สารคดี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 1) ค่าเฉลี่ย ( ) 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์สารคดีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.78, S.D. = 0.29) มีดัชนีประสิทธิผลของภาพยนตร์สารคดีก่อนและหลังรับชมพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.8026 กลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80.26 และความพึงพอใจที่มีต่อภาพยนตร์สารคดี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.73, S.D. = 0.43)


ดาวน์โหลดเอกสาร