บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง ?วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)? สา หรับค่ายเยาวชนวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายคเณศพงษ์ อิทธิชินบัญชร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุฏิภัค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ สมพงษ์ บุญเลิศ

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องการผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง “วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)” สาหรับค่ายคุณธรรมเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพของวีดิทัศน์สารคดี 2) ศึกษาประสิทธิผลก่อนและหลังรับชมวีดิทัศน์สารคดี และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวีดิทัศน์ สารคดี กลุ่มตัวอย่างคือ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม Sony Vegas Pro 11 และ 3) โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบประเมินคุณภาพ 2) แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 4) ดัชนีประสิทธิผล ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเทคนิค จา นวน 5 ท่าน ประเมินประสิทธิผล และความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างจา นวน 30 คน
ผลการวิจัยพบว่า วีดิทัศน์สารคดีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (x = 4.56, S.D = 0.33) ค่าดัชนี ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8019 และความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ร้อยละ 80.19 ค่าความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( ? = 4.71, S.D = 0.53)


ดาวน์โหลดเอกสาร