บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง สิทธิและหน้าที่สำหรับแรงงานต่างด้าวใน จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางพจวลัญช์ ปงธิยา
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ วงศ์แปง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี ปานซาง

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาพยนตร์สารคดีเรื่อง สิทธิและหน้าที่สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับแรงงานต่างด้าวในเรื่องสิทธิและหน้าที่สา หรับแรงงานต่างด้าว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพยนตร์สารคดีกลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า เชื้อชาติไทใหญ่ จา นวน 20 คน ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ภาพยนตร์สารคดีเรื่องสิทธิและหน้าที่
สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ 2) แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สาหรับแรงงานต่างด้าวและลา ดับขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทา งาน 3) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สารคดี ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. การพัฒนาภาพยนตร์สารคดีเรื่อง สิทธิและหน้าที่สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกออกแบบและพัฒนาด้วยกระบวนการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวประเภทภาพยนตร์สารคดีนา เสนอชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทา งานในประเทศไทย เป็นการกระตุ้นการรับรู้แก่กลุ่มตัวอย่างทุกด้านทั้งภาพ เสียงบรรยาย ดนตรีประกอบ และตัวอักษร โดยผู้เชี่ยวชาญจา นวน 6 ท่าน ประเมินคุณภาพของสื่อภาพยนตร์สารคดีจากค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 1 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสอดคล้องแล้วจะเห็นได้ว่าสื่อภาพยนตร์สารคดีมีความถูกต้องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อภาพยนตร์สารคดี โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ พบว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.52 โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) = 0.63
2. การสร้างความตระหนักให้กับแรงงานต่างด้าวในเรื่อง สิทธิและหน้าที่สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการรับชมสื่อภาพยนตร์สารคดี มีความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สาหรับแรงงานต่างด้าวและลา ดับขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทา งานสูงขึ้น โดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล E.I. (Effectiveness Index) จากแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สา หรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ จา นวน 10 ข้อ และแบบทดสอบแบบเรียงลา ดับขั้นตอนการขอใบอนุญาตทา งาน จา นวน 10 ข้อ ดัชนีประสิทธิผลของภาพยนตร์สารคดีก่อนและหลังรับชมมีค่าเท่ากับ 0.6692 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92
3. ความพึงพอใจที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อภาพยนตร์สารคดีเรื่อง สิทธิและหน้าที่สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สารคดีเรื่อง สิทธิและหน้าที่สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับพึง พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.33


ดาวน์โหลดเอกสาร