บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ผู้วิจัย : นายเชิดพงศ์ ชัยวรรณ
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาขนาดเล็ก กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ดาเนินการวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน จานวน 8 โรงเรียน ดาเนินการรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ คือ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลตามสภาพจริง และรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติเบื้องต้น ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มีข้อจากัดจานวนครูไม่เพียงพอ ครูยังขาดหลักการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังขาดทรัพยากรในการจัดการศึกษาทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่าของประเทศและขาดทักษะการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต
2. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาขนาดเล็กกรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก หรือ เรียกว่า SITIN MODEL ได้แก่ 1) การนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ 2) จัดทาแผนการศึกษาแบบบูรณาการ 3) เสริมศักยภาพแกนนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4)การเรียนรู้แบบบูรณาการ และ 5) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ เมื่อนาไปใช้กับสถานศึกษาขนาดเล็กผลปรากฏว่านักเรียนมีสุขภาวะและทักษะการดารงชีวิตดีขึ้นครูมีความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนมากขึ้นทาให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน


ดาวน์โหลดเอกสาร