บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30


ผู้วิจัย : นายภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษายุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อความสาเร็จการบูรณการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 30 และเพื่อประเมินความสอดคล้องในความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของยุทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินการของยุทธศาสตร์ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้นาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้โดยแบ่งการดาเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ดาเนินการโดยวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก และกรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์โรงเรียนดาเนินการโดยวิเคราะห์เอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึก (In -Depth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth InterviewDepth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group DiscussionFocus Group Discussion) การสังเกตและ จดบันทึก (ObservationObservationObservationObservationObservationObservationObservationObservationObservationObservationObservation and FieldFieldFieldFieldField-NoteNoteNoteNote) สรุปข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent AnalysisContent Analysis) ผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นตอนที่ 3 ประเมินความสอดคล้องความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์คะแนนแปรความหมายเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (4.51-5.00) มาก (3.51-4.50) ปานกลาง (2.51-3.50) น้อย (1.51-2.50) และน้อยที่สุด (1.00-1.50) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 ท่าน และจัดประชุมวิทยวิพากษ์ (Public HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic HearingPublic Hearing) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 ท่านได้นาเสนอยุทธศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่าสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โรงเรียนมีจุดแข็งที่เป็นปัจจัยต่อความสาเร็จ ในการบริหารทุกด้าน องค์การภายนอกมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี บุคลากร ชุมชน เทคโนโลยีตลอดจนสภาพบริบทของโรงเรียนเอื้อประโยชน์ และส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จในการบริหารโรงเรียน
2. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารระดับปฐมวัย 2) ด้านการจัด ระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาทีมงาน 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 6) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 7) ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 8) ด้านการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาในแต่ละยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบ คือ 1)วัตถุประสงค์ 2) เป้าหมาย 3)ตัวชี้วัด และ 4) แนวดาเนินการพบว่าโรงเรียนมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้นจัดบริหารงานทั้งด้านงานวิชาการ งานบุคคลงานงบประมาณและงานทั่วไป ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารโรงเรียน และสร้างระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
3. การประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 ท่าน พบว่าทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ผลการประเมินความสอดคล้องความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และการนาเสนอยุทธศาสตร์โดยการจัดประชุม วิทยวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 23 ท่าน ได้มีการเสนอแนะด้านการนาไปทดลองใช้การปฏิบัติ จริงกับโรงเรียนในสภาพบริบทที่แตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาสามารถนาไปบูรณาการใช้ตามความเหมาะสมในบริบทของะสถานศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร