บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล


ผู้วิจัย : นายธวัช ชุมชอบ
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลในการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล และเพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ การสังเกต และการทาวิทยาพิจารณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในฐานะนิติบุคคลในประเทศต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้คือ มีการกาหนดหลักสูตรโดยส่วนกลาง มีการกระจายอานาจการพัฒนาหลักสูตรไปสู่ระดับท้องถิ่น มีการควบคุมคุณภาพของตาราเรียน มีระบบประกันคุณภาพโดยเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา คณะกรรมการ บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรงหรือผ่านรัฐบาลท้องถิ่น โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจใช้งบประมาณตามหลักการโรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอานาจในการคัดเลือกครู และการนิเทศ หรือ จัดฝึกอบรม กาหนดกฎระเบียบ
และมาตรฐานจากส่วนกลาง มีอิสระในการจัดการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. การวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล ของบุคลากรหลักในระดับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรได้โดยพิจารณาตามขนาด วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และความพร้อมของโรงเรียน คัดเลือกครูในพื้นที่มาสอน สร้างขวัญและกาลังใจแก่ครู มีมาตรการจ้างครูใหม่แทนครูเก่าที่ไม่มีคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็กให้หมุนเวียนครูเพื่อทาการสอน โรงเรียนขนาดเล็กให้แบ่งงานกันทา เน้นครูที่มีอุดมการณ์ คัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านการบริหารโรงเรียนเป็น “โรงเรียนรูปแบบใหม่” พัฒนาครู เพื่อเลื่อนขั้นและพัฒนางาน
3. ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลของโรงเรียนในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50.00
4. รูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล คือ RAPID SCHOOL Model ซึ่งประกอบด้วย
R: Readiness หมายถึง โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการดาเนินงานทุกด้านและการเป็นนิติบุคคลขึ้นอยู่กับความพร้อมและขนาดของโรงเรียน
A: Academic หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลต้องเน้นเรื่องวิชาการให้อิสระในการจัดทาหลักสูตรและการ เลือกใช้สื่อ หนังสือและแบบเรียน
P: Participation/Policy หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลต้องบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วมอย่างอิสระและคล่องตัวภายใต้นโยบายของรัฐ ได้แก่ การระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
I: Immediately หมายถึงโรงเรียนนิติบุคคลต้องดาเนินงานได้ทันทีในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ
D: Decoration หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลมีอานาจและมีอิสระในการให้ขวัญกาลังใจต่อบุคลากร เช่นการเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอหน่วยบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป
S: Standard หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลต้องบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ คือ ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
C: Community หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลต้องบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรต่าง
H: Happiness หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศแห่งการทางานและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ทุกคนได้ทางานอย่างมีความสุข
O: Opportunity หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลต้องให้โอกาสทางการศึกษากับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีความสามารถสูงและความสามารถต่า
O: Own หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลสามารถดาเนินการเกี่ยวกับการหารายได้จากสินทรัพย์ของโรงเรียน และทานิติกรรมได้
L: Law หมายถึง โรงเรียนนิติบุคคลเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัว แต่โรงเรียนก็ต้องบริหารจัดการภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลดเอกสาร