บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษานโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในทศวรรษหน้า


ผู้วิจัย : นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงค์หล้า

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนโยบายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า เป็นการวิจัยประเมินผล โดยการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 80 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้ปกครองนักเรียน โดยมีขั้นตอน ในการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการศึกษาการก่อรูปนโยบายโรงเรียนขนาดเล็ก 2) ขั้นสรุปสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2551–พ.ศ.2553 3) ขั้นศึกษากระบวนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4) ขั้นจัดทาและตรวจสอบความเหมาะสมของข้อเสนอเชิงนโยบาย 5) ขั้นการนาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในทศวรรษหน้า เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบวิเคราะห์เนื้อหา และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การก่อรูปนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กเกิดจากปัญหา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน และด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
2. สาระสาคัญของนโยบายแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ 2) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน 4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
3. โรงเรียนขนาดเล็กได้ปฏิบัติตามกระบวนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติครบทุกขั้นตอน ส่วนปัญหาในการปฏิบัติมากที่สุดคือ การประเมินผล
4. การดาเนินงานประสบความสาเร็จ 1 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ประสบความล้มเหลว 3 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ การเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
5. ข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในทศวรรษหน้า แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การให้ยุบหรือการให้คงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) การนานโยบายโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลดเอกสาร