บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2562


ผู้วิจัย : นางอวยพร หว่างตระกูล
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในปัจจุบัน ศึกษาแนวคิดและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในอนาคต และเพื่อกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในช่วงปี พุทธศักราช 2553-2562 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อานวยการสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 7 คน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจานวน 7 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 9 คน และ ครูโรงเรียนเอกชนจานวน 45 คนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และลาปาง เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและสอบถาม การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT และการประชาพิจารณ์ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายเชิงพรรณนา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในปัจจุบันมีการดาเนินการในระดับ มากที่สุด คือ การมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปี การจัดทาและ เสนอของบประมาณ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร และการบริหารงานการเงินและ การบัญชี อย่างไรก็ตามผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษาเอกชนยังประสบปัญหา คือ การมีส่วนร่วมในระดับน้อยของผู้ปกครอง องค์กรภายนอก ชุมชน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ความไม่เพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ การขาดความต่อเนื่องในการทางานอันเกิดจากการจัดอัตรากาลังของรัฐ ความล้าสมัยและขาดมาตรฐานในการจัดระบบสารสนเทศ ความไม่ทั่วถึงในการสร้างเครือข่าย และการขาดความร่วมมือเท่าที่ควรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน
2. แนวคิดและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนผลการศึกษา พบว่าการพัฒนาคุณภาพสู่สากลเป็นสิ่งจาเป็นและต้องให้ความสาคัญกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้แนวคิดและทิศทางการบริหารจัดการที่สาคัญในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การสร้างความความสัมพันธ์กับชุมชนโดยบูรณาการการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นด้านคุณธรรม และมีความเป็นเลิศ ทางวิชาการเพื่อสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การจัดสวัสดิการให้ครูเอกชนเท่าเทียมกับ ครูของภาครัฐเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ และ การบริหารจัดการโดยผู้บริหารมืออาชีพและด้วยหลักธรรมาภิบาล 3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในช่วงปีพุทธศักราช 2553 – 2562 คือ VERTICAL NETWORK Model


ดาวน์โหลดเอกสาร