บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง สาหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่


ผู้วิจัย : วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองของนักเรียนต่างชาติโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสาหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสาหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนต่างชาติ ระดับมัธยมปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือก ในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 จานวน 20 คน ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจง( Purposive Selected) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มี 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้สวัสดี โลกใบใหม่ ความสุข และมหัศจรรย์ไทยแลนด์ 2)เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์แบบตรวจสอบหลักฐานผลการเรียน และแนวทางการวิพากษ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการศึกษาสภาพการใช้ภาษาที่สองของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับอ่อน นักเรียนประสบปัญหาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ประสบปัญหาทั้งในด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผล และด้านสื่ออุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนรู้
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสาหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ พบว่านักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาไทย และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.48
ผลการศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสาหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่พบว่า
การวางแผนงานวิชาการ มีวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน โดยประสานการดาเนินงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ และผู้แทนครูจากภาควิชาต่าง ๆ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า มีการประชุมเพื่อพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสาหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ มีการจัดทารายละเอียดของวิชา การวางแผนและการจัดทาเอกสารคู่มือจัดการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการวางแผนและระบุค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน
การดาเนินงานด้านการเรียนการสอน มีการดาเนินการตามขั้นตอน จัดชั้นเรียน ห้องเรียน และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องเรียน รวมถึงสื่อประสมที่หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทางให้นักเรียนได้ศึกษาทุกโอกาส
การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการตรวจสอบและจัดเตรียมจัดชุดการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอน ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ ห้องสมุด เพื่อจัดแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม
การวัดและประเมินผลได้พัฒนาแบบประเมินที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเรื่องที่เรียน ครอบคลุมทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ออกแบบข้อสอบให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับผู้เรียน ตัวอักษรอ่านง่าย และมีขนาดที่เหมาะสมกับสายตาของนักเรียน มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน


ดาวน์โหลดเอกสาร