บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของแม่บ้านครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ผู้วิจัย : นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาภาวะผู้นาของแม่บ้านครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยและสร้างรูปแบบและวิธีการการพัฒนาภาวะผู้นาแม่บ้านครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แม่บ้านครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย กรมรบพิเศษที่ 5 ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 33 คน ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Selected) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม มี 5 ชุดกิจกรรมหลักประกอบด้วยชุดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ และการค้นหาตนเอง ชุดกิจกรรม เรียนรู้ ดูเพื่อเอาเยี่ยงอย่าง สร้างเศรษฐกิจครอบครัว ชุดกิจกรรม Walk Learning เส้นทางผู้นา บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุดกิจกรรม งานเดินดี ด้วยโครงการเด่น และชุดกิจกรรมวิพากษ์โครงการ สู่ความฝันที่เป็นจริง 2) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม และแบบสังเกตประเมินภาวะผู้นา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ผลการดาเนินการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาภาวะผู้นานั้น สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นาของแม่บ้านข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 องค์ประกอบ คือ 1) ความมุ่งมั่นในการดาเนินงานไปสู่ความสาเร็จ 2) การมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
กำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการสุดท้ายได้ 3) การเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกันอย่างถ่องแท้ และลึกซึ้ง 4) การมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานได้อย่างเป็นขั้นตอน มีแผนงานรองรับปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันความล้มเหลว 5) ยึดมั่นในเหตุผล รับฟังเหตุผลของผู้อื่น และเป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี 6) ความสามารถในการสร้างพลังที่จะนาไปสู่ความสาเร็จได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผลการวิจัยได้สรุปรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของแม่บ้านครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่า “SECuL Model” (Sufficiency Economy, Curriculum, Leadership Model)โดยเริ่มจากพื้นฐานแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดาริ และผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นาชุมชนนามาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นา การพัฒนาบุคคล และการทางานร่วมกัน แล้วดาเนินการสังเคราะห์เป็นหลักสูตร คู่มือการฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นาแม่บ้านข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการเสริมสร้างภาวะผู้นาซึ่งจากรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของแม่บ้านครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย นี้ ส่งผลให้แม่บ้านฯ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการด้านภาวะผู้นาสูงขึ้น ซึ่งการที่แม่บ้านฯ มีภาวะผู้นาสูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร