บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การผลิตสื่อเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง


ผู้วิจัย : รุจิรา จูเจริญ
หลักสูตร : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : นิเทศศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
ลำปาง และ 2) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปางให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ดี ขึ้นไป ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญที่งหมด 6 ท่าน การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลจังหวัดลำปาง และผลิตเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง ส่วนที่สอง คือ นำ เว็บไซต์ที่ผลิตนา เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทำการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ผา่ นแบบสอบถามที่ ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาจำนวน
20 ข้อแบ่งเป็นแบบ ประเมินคุณภาพ เว็บไซต์ฉบับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ อ แล ะ แบ บป ระ เมินคุ ณภาพ
เว็บไซต์ฉบับผู้เชี่ ยวชาญด้านเนี้อหาและการออกแบบ
ผลการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวม เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
ลำปาง ด้านเน้ ือหาและภาษา และดัานองค์ประกอบและการออกแบบ มี คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
X ( = 4.91 , S.D. 0.22) ซ่ ึงตรงกับวัตถุ ประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประ ชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปางให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
คำส าคัญ : สื่ อใหม่, เว็บไซต์ที่รองรับทุกอุปกรณ์การสื่อสาร, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 


ดาวน์โหลดเอกสาร