บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ วิถีชุมชนไทยใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : สวงษ์ ไชยยา
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

บทคัดย่อ


 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ และเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้
1) สังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่
ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบถามตอบ (In-Depth Interview) และการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการ การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนกลุ่มไทยใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบถามตอบ
(In-Depth Interview) 2) ศึกษาสภาพปัญหาและตรวจสอบความต้องการของการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการระดมสมอง (Brain
Storming) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการยกร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ 3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่
2 มาจัดท าเป็นร่างรูปแบบตรวจสอบ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ
วิถีชุมชนไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ และน าไปสู่การตรวจสอบด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
โดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน ารูปแบบที่ได้ตรวจสอบยืนยันและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่
ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ 4 องค์ประกอบ และการขับเคลื่อนโดยใช้ภาวะผู้น า สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบด้านที่ 1 การบูรณาการความรู้ให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิต โรงเรียนจัดการเรียน
การสอน การบูรณาการความรู้ให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในชุมชน เน้นสิ่งที่เกี่ยวข้องในการด ารงชีวิตเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพชุมชนนั้นๆ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในด้านการด าเนินชีวิตพื้นฐาน

มารยาททางสังคม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้นักเรียนกลุ่มไทยใหญ่รักในท้องถิ่นที่อาศัย
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข องค์ประกอบด้านที่ 2 พหุวัฒนธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการความรู้ เนื้อหาสาระวิชาให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้เรียนในด้านประวัติความเป็นมา
ลักษณะการแต่งกาย การพูดคุยสื่อสารเป็นภาษาไทยใหญ่ ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนกลุ่มไทยใหญ่ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทยใหญ่ น าไป
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมไทย รวมไปถึงจัดการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์
ในความเป็นตัวตนของนักเรียนให้เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ องค์ประกอบด้านที่ 3 การบูรณาการเชิงวิธีการ เป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานวิธีการสอน เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของนักเรียนกลุ่มไทยใหญ่ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1
ด าเนินการใน 3 ลักษณะ 1) ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ 2) เรียนรวมโดยไม่แยกระดับชั้นและอายุ
3) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทั้ง 3 วิธีการ โรงเรียนท าการคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านความพร้อมของร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม อายุ การฟัง การพูด
ภาษาไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนตามศักยภาพของตนเองในแต่ละระดับชั้น องค์ประกอบด้านที่ 4 การสอน
ทักษะอาชีพ โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ และจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติจริง โดยร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่ายธุรกิจ ให้ความรู้และทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพ
ให้กับนักเรียน และการขับเคลื่อนโดยใช้ภาวะผู้น า ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้น ามีความเข้าใจบริบทของนักเรียน
กลุ่มไทยใหญ่ และมีความตระหนักถึงความแตกต่างทางด้านประเพณีวัฒนธรรม การด ารงชีวิต
ผู้น ามีจิตใจใฝ่บริการที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่
สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
นักเรียนกลุ่มไทยใหญ่และเกิดผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาวไทยใหญ่ ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข สามารถสร้างความตระหนัก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมไทย และรักษาอารยะธรรมของชาวไทยใหญ่สืบไป
 


ดาวน์โหลดเอกสาร