บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : สิริโชค ปะทิ
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่ออาการปวดหลังของผู้ป่วยที่มีอาชีพเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นการศึกษาแบบ Case – Control Study โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรชาวสวนลำไย ในกลุ่มปวดหลัง (Case) ที่เข้ารับการรักษา โดยวิธีกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จำนวน 38 คน และกลุ่มไม่ปวดหลัง (Community – Based Control) ที่กำลังปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สวนลำไยในอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน การวิเคราะห์ข้อมูลหาพฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไย ใช้สถิติ Binary Logistic Regression

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรชาวสวนลำไยกลุ่มปวดหลังมีอายุเฉลี่ย 56 ปี ส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง 27 คน คิดเป็นร้อยละ 71.05 ปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดหลัง ได้แก่ ท่าทางของเอวขณะทำงานในลักษณะเอนตัวไปข้างหน้า มีผลทำให้เกิดอาการปวดหลังมากกว่าตัวตรง (Adjusted OR 12.80, 95 % CI 2.22 – 73.95) การนั่งคัดลำไย มีผลทำให้เกิดอาการปวดหลังมากกว่าไม่ได้ทำ (Adjusted OR 9.46, 95 % CI 1.32 – 67.86) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพคู่หรือสมรส (Adjusted OR 3.78, 95 % CI 1.02 – 14.00) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท (Adjusted OR 3.59, 95 % CI 1.01 – 12.70) มีผลทำให้เกิดอาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป ท่าทางของเอวขณะทำงานในลักษณะเอนตัวไปข้างหน้า และการนั่งคัดลำไย มีผลต่ออาการปวดหลังของเกษตรชาวสวนลำไย จึงควรมีการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติงานในลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันอาการปวดหลัง ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะทำงานต่อไป

คำสำคัญ :     อาการปวดหลัง, พฤติกรรมเสี่ยง, กายภาพบำบัด, ท่าทางในการทำงาน, เกษตรกรชาวสวนลำไย


ดาวน์โหลดเอกสาร