บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย นาฏศิลปเชียงใหม่สู่ ความเป็นเลิศ


ผู้วิจัย : แสงเดือน วงศ์ชวลิต
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี

บทคัดย่อ


 

การวิจัยค ร้ัง น้ ี มี วัตถุประ สง ค์เพื่อพัฒนาดัชนี ชี้วัดความ เป็ นเลิศของวิทยาลัยนาฏศิล ป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศึกษาและวิเคราะห์บริบทการบริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป
เชี ยงใหม่ และยท ุ ธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ โดยใช้ระเบียบวิธี วิจัย
เชิงคุณภาพ ดำเนินการวิจัย 3 ระยะ โดยระยะแรกเป็ นการพัฒนาดัชนีชี้วัดสู่ ความเป็ นเลิศของวิทยาลัย
นาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการวิจัยเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และเทคนิคเดลฟาย
ระยะที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์บริบทการบริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงให ม่
โดยการวิจัยเอกสาร แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
นาฏศิลปเชี ยงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ โดยการวิเคราะห์ SWOT การร่ างยุทธศาสตร์ การประชุ มกลุ่มผูม ้ ีส่ วนได้
ส่ วนเสี ย ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ ้ และกา หนดยุทธศาสตร์สู่ ความเป็ นเลิศ ประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา มี 4 กลุ่ม จำนวน 56 คน จากตัวแทนแต่ละภาค ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่ ลพบุรี จันทบุรี
กาฬสินธุ์ และพัทลุง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าพิสัยระหวา่ งควอไทล์ และค่ามัธยฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช่วิธี วิเคราะห์เน้ ือหา
ผลการวิจัย พบวา่ ดช ั นี ช้ ี วด ั ความเป็ นเลิศของวิทยาลย ั นาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพฒ ั นศิลป์
มี 5 ดา ้ น ได้แก่ ด้านบริบท 43 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษ์และ
ค่านิยม บริ บทแวดลอ ้ ม และการบริ หารจด ั การ ดา ้ นปัจจย ั นา เขา ้ 65 ตว ั บ่งช้ ี ประกอบดว ้ ยทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ หลก ั สู ตรและสิ่ งแวดลอ ้ มการเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาทอ ้ งถิ่ นและชุมชน ดา ้ นกระบวนการ 96 ตัว
บ่งช้ ี ประกอบด้วยการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู้ การวด ั และประเมินผลการเรี ยนรู ้ กิจกรรมส่ งเสริ ม

การเรี ยนรู้ศูนย์ กลางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคี ตศิลป์ และกระบวนการประก ันคุ ณภาพการศึกษา
ดา ้ นผลผลิต 19 ตว ั บ่งช้ ี ประกอบดว ้ ย คุณภาพของผูเ ้ รี ยน วิทยาลย ั แห่งความเป็ นเลิศ และองคค ์ วามรู ้ดา ้ น
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ดา ้ นผลลพ ั ธ์มี 24 ตว ั บ่งช้ ี ประกอบดว ้ ย ศรัทธาของประชาชนต่อวิทยาล ย ั
การตอบสนองดา ้ นกา ลง ั คนของประเทศ และการตอบสนองความตอ ้ งการของผม ู ้ ีส่ วนไดส ้ ่ วนเสี ย
บริ บทการบริ หารจัดการการศึกษา วิ ท ย า ล ัย น า ฏ ศิ ล ป เชี ย ง ใ ห ม่ ก่ อ ต้ัง เมื่ อ ว ัน ที่
1 มิถุนายน พ.ศ.2514 เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และ
คี ตศิล ป์ ท้ง ั ไทยแล ะสากล และระ ดบ ั อุดมศึกษา 2 หลก ั สู ตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5ปี )
ด้านนาฏศิลป์ ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ ไทยศึกษา และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(4ปี ) สาขา
วิชาเอกดนตรีและ การแสดงพ้ ืนบา ้ นภาคเหนือ โดยมีพัฒนาการจาก “โรงเรียนนาฏศิลปเชี ยง ใหม่”
ยกวิทยฐานะเป็น “วิทยาลย ั นาฏศิลปเชี ยงใหม่” เปิ ดสอนระดับ ประกาศนี ยบัตรนาฏศิลป์ ชั้น สู งซึ่ ง
เทียบเท่าระดับอนุปริญญาในปี พ.ศ.2521 และเปิดสอนระดับอุดมศึกษาในปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ (7 DA’s Strategies)
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการน าองค์กรด้านวิชาการและวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และคีตศิลป์ (Dramatic Arts Leadership System : DALS) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายด้านวิชาการและ
วิชาชีพ (Dramatic Arts to Create a Network : DACN) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัย
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ (Dramatic Arts Research Culture : DARC) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และภูมิปัญญา (Dramatic Arts Wisdom Centre : DAWC) ยุทธศาสตร์ที่ 5
ก าร บ ริ ก าร วิชาก าร แก่สังคมด ้าน น าฏ ศิล ป์ ด น ต รี คี ต ศิล ป์ (Dramatic Arts Academic Services :
DAAS) ยุท ธ ศาสตร์ที่ 6 องค์ก ร แห่ ง ก าร เรี ยน รู ้ด ้าน น าฏ ศิล ป์ ด น ต รี แล ะ คีตศิล ป์ (Dramatic Arts
learning organization : DALO) และยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลิตครูและศิลปินด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และคีตศิลป์ ที่มีคุณภาพ (Dramatic Arts to Production Teachers and Artists : DATA
 


ดาวน์โหลดเอกสาร