บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้วิจัย : ดำรงค์ สวัสดี
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและผลกระทบของความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในขอบข่ายงานวิชาการทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน การบริหารการประเมินผล การบริหารการนิเทศภายใน การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การบริหารโครงการทางวิชาการ การบริหาร
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ และการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนจา แนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน ขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษา สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 290 คน ในปี การศึกษา
2548 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าและแบบปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทั้ง 9 ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านส่วนผลกระทบของความ

คิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาพบว่า 3. ผลกระทบของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ด้านการบริหารหลักสูตร การขาดการแนะแนวที่ดีทำให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้านการบริหารการเรียนการสอน ขาดการนำ ข้อมูลท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำแผนการสอนทา ให้ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์และกิจกรรมในท้องถิ่น ด้านการประเมินผล ขาด
การประเมินผลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทา ให้ไม่สามารถวางระบบและตรวจสอบการประเมินผลที่ดีได้ ด้านการนิเทศภายใน ขาดสิ่งอา นวยความสะดวกทำให้การนิเทศภายในไม่มีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ไม่มีข่าวสารที่ดีทา ให้ครูขาดการพัฒนาคุณภาพ ด้านการวิจัยและ
พัฒนา ขาดหนังสือและเอกสารในการส่งเสริมการวิจัยทำให้ครูขาดความมั่นใจในการวิจัยและพัฒนา
ด้านการบริหารโครงการทางวิชาการในสถานศึกษา ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อดำเนินการจัดทา เป็นโครงการอย่างเป็นระบบ ทา ให้การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการไม่มีคุณภาพต่อการดำเนินงานโครงการ ด้านการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอและทันสมัยทำให้ผู้เรียนขาดการพัฒนา และครูไม่สามารถใช้ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และด้านการประเมินผลงานทางวิชาการ ขาดวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผล ครูผู้สอนขาดเข้าใจและขาดความชัดเจนทำให้ไม่สามารถวางแผนการประเมินผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดเอกสาร