บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในอา เภอแม่ลาน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้วิจัย : คำ วงค์เทพ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์เสริมศักด์ิ นันทิทรรภ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในอา เภอแม่ลาน้อย สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอา เภอแม่ลาน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์ระดับลึก สภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนที่มีระดับการปฏิบัติค่อนข้างดี แยกตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอาเภอแม่ลาน้อย ด้านการวางแผนจัดการแหล่งเรียนรู้มีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลา ด้านการติดตามและตรวจสอบ การใช้แหล่งเรียนรู้มีการปฏิบัติในภาพรวมปานกลางและด้านการปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบัติในภาพรวมปานกลาง
2. ผลบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนที่ดา เนินการได้เป็นผลดี ทั้ง 3 โรงเรียน ผลปรากฏว่า ในด้านของการวางแผนแหล่งการใช้เรียนรู้ โรงเรียนมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจนโดยจัดทา เป็นแผนงาน/โครงการของโรงเรียนทุกปี การศึกษา มีการจัดสรร งบประมาณและผ่านความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ด้านการดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนกาหนดให้ครูและนักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่ ครูจัดทาแผนการเรียนรู้โดย กำหนดแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน และมีการบันทึกผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาได้สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
เช่น วิทยากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ สาหรับด้านการติดตามและตรวจสอบโรงเรียนได้จัดทำแผนการนิเทศ แต่การดา เนินการในการนิเทศติดตามนั้น โรงเรียนยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและด้านการปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ประชุมครู วิเคราะห์ผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้และนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป โดยจัดทำเป็น แผนงานโครงการประจำ ปี ทุกปี การศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร