บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์


ผู้วิจัย : เกษร ยอดแก้ว
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี

บทคัดย่อ


 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตลักษณ์ของคนล้านนาและบทบาทหน้าที่ของเพลงลูกทุ่งคา เมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ไดัแก่ บทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์ จำนวน 43 เพลง โดยใช้เครื่องมือในงานวิจัยคือ แบบบันทึกการวิเคราะห์อัตลักษณ์ และแบบบันทึกการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ผลการวิจัย พบว่า อัตลักษณ์ ในเพลงลูกทุ่งคำเมืองมี 8 อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ที่ โดดเด่น คือ
อัตลักษณ์ด้านภาษา รองลงมา คือ อัตลักษณ์ด้านประเพณี อัตลักษณ์ด้านอุปนิสัยของ คนล้านนา
อัตลักษณ์ของสตรี ล้านนา อัตลักษณ์ด้านสถานที่ อัตลักษณ์ด้านอาหาร อัตลักษณ์ด้านดนตรี
และอัต ลักษณ์ด้านการประกอบอาชีพตามลำดับ ส่ วนด้านบทบาทหน้าที่ ของเพลงลูกทุ่งคำเมือง
พบว่ามี 4 บทบาท บทบาทหน้าที่ที่ โดดเด่น คือ บทบาทหน้าที่ด้านการอธิบายกา เนิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธี กรรม รองลงมาคือ บทบาทหน้าที่ด้านการเป็น

กระจกส่องให้เห็นวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ด้านการรักษาแบบแผนพฤติกรรมของบุคคล และบทบาทหน้าที่ด้านความสนุกสนานบันเทิงตามลำดับ
 


ดาวน์โหลดเอกสาร