บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย


ผู้วิจัย : พรนิภา จันทร์น้อย
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ชมภูคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ประวัต ิ พื้นผาสุ ข

บทคัดย่อ


 

การ วิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุ ปร ะ สง ค์เพื่ อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ มี ผล ต่อ ก าร ป ลู ก ฝัง จ ริ ยธ ร ร ม แล ะพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัด เชี ยงใหม่ 2) เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรม การพัฒนาพฤ ติกรรม ทาง จริยธ รรม ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
จังหวัด เชี ยงใหม่ และ 3) เพื่ อศึกษาผลการใชัร ูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของนักศึกษ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัด เชียงให ม่ กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัย นอร์ทเชี ยงใหม่ ประชากรที่เรียนรายวิชาคุณ ธรรม ปัญญา

คนสมบูรณ์ แล ะ นักศึกษาที่ เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภ าค เรี ยน ที่ 2 ปี การศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมแล ะเจตคติเชิงจริยธรรม แบบสอบถาม ปัจจั ยที่ มีผลต่อการปลูก ฝัง จริ ยธ รร ม และ พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของนัก ศึกษา
แบ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึง พ อ ใจ ข อ ง นัก ศึก ษ า ที่ มี ต่ อ รู ป แบ บ ก า ร จ ัด ก า ร เรี ย น ก า ร สอ น ที่ พ ัฒ น า
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรมทางจริยธรรม แบบประเมินตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ มี ผลต่อการปลูกฝังจริ ยธรรมของนัก ศึกษาสถาบัน อุดมศึกษ าเอกชนในจังหวัด เชี ยงใหม่ ปัจจัย ภายนอกมี ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยภายใน ถือว่ามี ความสำคัญ เป็ นอันดับ แรกที่ จะตอ้งให้การส่งเสริมและปลูกฝัง ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม
สถานศึกษา ด้านกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้านสถานภาพครอบครัวของนักศึกษา และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมตามลำดับ
พ ฤ ติก ร ร ม ท าง จ ริ ยธ ร ร ม ข อ ง นัก ศึก ษ าสถ าบั น อุ ด ม ศึก ษ าเอ ก ชน ใน จั งหวัด เชี ยง ให ม่
โดยรวมอยู่ในระ ดับ สู ง เมื่อพิจารณารายด้าน เป็นดังน้ ี ด้านความมีระเบียบวินัย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จนักศึกษาจะเก็บจานไปวางที่ โต๊ะที่ ทางมหาวิทยาลัย เตรียมไวัให้และเข้าเรียนทันตามที่ตาราง เรียนกำ หนด ด้าน ความรับผิดชอบ นักศึกษาให้ค วาม สำคัญ งานส่ วนรวมก่อนเรื่ อง ส่วนตัว
ทา งานตามที่ได้ร ับมอบหมายเสร็ จตามเวลาที่กำหนด ด้านความเสียสละ นักศึกษาจะช่วยเหลือเพื่อนที่ ลำบากตามกำลัง ความสามารถ ของนักศึกษา

ด้านความ ซื่อสัตย์สุจริต นักศึกษ าเข้ าเรี ยนทุกคร้ังถึงแม้บางคร้ังอาจารย ์ ไม่ได้เช็คชื่ อ ด้านการมีวัฒนธรรม นักศึกษาแต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบ
ไทย มีสัมมาคารวะกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เข้า ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และด้านการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและแบบแผนของหน่วยงาน
รู ป แบ บ กิจ ก รร ม ก าร พัฒนาพ ฤ ติกร ร ม ท าง จ ริ ยธ ร รม ข อ ง นัก ศึก ษ าสถ าบั น อุ ดม ศึก ษ า
เอกชนในจังหวัด เชี ยงใหม่ ที่ พัฒนาข้ึนมีชื่ อเรี ยกวา่ “CAPPAE MODEL” โดยมีองค์ประกอบ ดังนั้น
หลักการ วัตถุประสงค์ เน้ ือหา สาระความรู้และการปฏิบัติ ระบบสังคม สิ่ งสนบ ั สนุ นการเรี ยนรู ้
แยกออกเป็ น ด้านการจัดการเรียนการ สอน แบ่งเป็ น 6 ข้น ั ตอน คือ 1 ) สร้างความตระหนัก (A)
2) ให้ความรู้และฝึ กปฏิบัติ (P) 3) สร้างความคิดรวบยอด (C) 4) ด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (P) 5) ประเมินความกา ้ วหน้า (A) 6) ประเมินผล (E) กิจกรรมส่ งเสริมจริยธรรม
แยกเป็ น 1) จริ ยธรรมที่เกี่ ยวกบ ั การดา เนินชี วต ิ ในสังคม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ
และความมีระเบียบวินัย 2) ด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ จริยธรรมที่นักศึกษาจะต้องมี
คือ ความซื่ อสัตยส ์ ุ จริ ต ปฏิบต ั ิตนตามจรรยาบรรณของวช ิ าชี พน้น ั
ผ ล ก า ร ใ ช้รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร พ ัฒ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นัก ศึ ก ษ า
สถาบน ั อุดมศึกษาเอกชนในจง ั หวด ั เชี ยงใหม่ จากการสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการท า
โครงการ การรายงานตนเองและการประเมินผลการคว บคุมตนเองของนักศึกษา พบวา่ นักศึกษา
ที่ได้รับการสอน เพื่อพฒ ั นาพฤติกรรมทางจริ ยธรรมเป็ นองคร ์ วมท้ง ั 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ
และปัญญา รวมท้ง ั ไดร ้ ับการฝึ กทา โครงการมีพัฒนาการ และการเปลี่ ยนแปลงที่ ดี ข้ึน ท้ง ั ดา ้ นเหตุผล
เชิงจริยธรรม เจตคติที่ มีต่อพฤติกรรมทางจริ ยธรรม รู ปแบบการจด ั กิจกรรมส่ งเสริ มจริ ยธรรมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความ
เสียสละตามล าดับ ท้ง ั น้ ี อาจเป็ นเพราะวา่ การจด ั กิจกรรมเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลย ั ที่ มีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกคนให้มีความสมบูรณ์ พ ร้อ ม ท้ัง ด้า น ร่ า ง ก า ย จิ ต ใจ สติปัญ ญ า ค ว า ม รู ้
คุณธรรมจริยธรรม และวฒ ั นธรรมในการดา รงชี วต ิ สามารถอยร ู่ ่ วมกบ ั ผอ ู ้ ื่นไดอ ้ ยา่ งมีความสุ ข
ผลการประเมินความพึงพอใจ ข อ ง นัก ศึก ษ าที่ มี ต่อรู ป แบ บ ก าร จด ั กิจก รร ม ก ารเรี ยน รู ้
ที่ ส่ งเสริ มการพฒ ั นาพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของนก ั ศึกษา นก ั ศึกษามี ความพึงพอใจอยู่ในระดบ ั มาก
โดยเฉพาะ รู ปแบบการจด ั การเรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ มการพฒ ั นาจริ ยธรรม ทา ให้นก ั ศึกษามี ความ
รับ ผิดชอบ ต่อตนเองและ ส่ วนรวม ส่ ง เสริ ม ให้นักศึกษ ามี ความ คิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญห า
ในการช่วยเหลือสังคม มีความกลา ้ ในการแสดงออกมากข้ึน
ผลการวิจัยการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา นก ั ศึกษาส่ วนใหญ่มีการใชเ ้ หตุผล
เชิงจริ ยธรรมในข้น ั ที่ 6 และหากพิจารณาในภาพรวมแล้ว นักศึกษามีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
โดยเฉลี่ ยอยใ ู่ นข้น ั ที่ 5 ซ่ ึงสอดคลอ ้ งกบ ั ทฤษฎีพฒ ั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์กที่ วา่ ผูท ้ ี่ มีอายุ
1 6 ปี ข้ึนไป จะ มี ระดบ ั พ ฒ ั นาการท าง จริ ยธ รรม เห นือเกณ ฑ์ คือ ข้น ั ที่ 5 แล ะข้น ั ที่ 6 ซ่ ึง เป็ นข้น ั ที่
ตัดสินข้อขัดแย้ง
 


ดาวน์โหลดเอกสาร