บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพฒ ั นาร ู ปแบบการบริหารจัดการงานระบบด ู แลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : บริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์

บทคัดย่อ


 

การวิจัยคร้ังนี้มี วัตถุ ประ สง ค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาระบบ การบริหารจัดการงานระบบ ดูแล ช่วยเหลือนักเรี ยน ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริ หารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรอง นักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม

จังหวัด เชี ยง ให ม่ 3) เพื่อใช้รูปแบบและศึกษาสภาพปัญหาการใช้รู ปแบบการบริ หารจัดการ งา น ร ะบบ ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนพร้าววิทยาคม จ้งหว้ดเชียงใหม่ และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจ้ดการงาน ร ะ บบ ดู แล ช่ วยเหลือ นักเรี ยน ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จ ้งหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธี การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ก ลุ่ ม เป้าหมาย
ประกอบด้วย ครูที่ใช้รูปแบบการบริ หารจัดการงานระบบดู แลช่วยเหลือนักเรี ยน ด้านการคัด กรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหัวด เชี ยงใหม่ได้แก่ คณะครู กลุ่มบริ หารงานกิจการนัก เรี ยนจำนวน15 คน หัวหน้าระดับจำนวน 6 คน และครูที่ปรึกษาจำ นวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
คือ แบบศึกษาสภาพแวดล้อม แบบ สัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยล ะ ค่าเฉ ลี่ ย ค่าเบี่ ยง เบ นม าตรฐ านแล ้วนำเสนอผล การวิจัย โดยใช้วิธี การพรรณ น า
ผลการวิจัย สรุ ปไดดั้งนี้
1. การศึกษ าสภ าพ แล ะ ปัญห าระ บ บ บ ริ ห ารจัดการง านระ บ บ ดู แล ช่ วยเห ลือนักเรี ยนด้าน การคัดกรอง นัก เรี ยนของ โรงเรียน พ ร้าววิท ยาค ม

จังหวัดเชี ยงให ม่ พบ ว่าเกิดจากเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการคัดกรองนักเรียนได้แก่ แบบคัดกรองนักเรียนและ การใช้โปรแกรมScan Tool3
ใน ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล เพื่ อ จำ แน ก นัก เรี ย น เป็ น สา ม ก ลุ่ ม ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ก ลุ่ ม ป ก ติ ก ลุ่ ม เสี่ ย ง แล ะกลุ่มมีปัญหา
2. การสร้างรู ปแบบการบริ หารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนัก เรี ยน ข อง โร ง เรี ยน พ ร้าววิท ยาค ม จังหวัด เชี ยง ให ม่ จากสภาพและปัญหา ที่พบจึงดำเนินการแก้ปัญหา  โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็น ร ะ บ บ ตามวงจร พ ัฒ นาคุณภาพของ เดมมิ่ งซ่ ึง ได้รูปแบบการบริหาร

จัดการงาน ระบบ ดูแล ช่ วยเหลือนักเรี ยนประกอบ ด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ 1) การวางแผนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพและปัญหารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรี ยน โดยการประชุมครูที่ปรึกษาพร้อมที่งดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหา และประชุม ครู เพื่อวางแผนแก้ปัญหา โดยจัดทำเป็ น
แผนปฏิ บัติ งาน สร้ างรู ปแบบระบบการบริ หารจัด ก า ร ง า น ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นัก เรี ย น
2) การด ำเนินการตามแผนปฏิบัติงานซึ่ งประกอบด้วยการสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนา
รูปแบบจำนวน 3 นวัตกรรมได้แก่ การสร้างเกณฑ์การคัดกรองและแบบคัดกรอง โปรแกรมพร้าวคัดกรอง แล ะ คู่ มือการใช้งานโปร แกรมพ ร้าวค ัด ก ร อ ง

3) การตรวจสอบ คุณภาพของ รู ปแบบการบริ หารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนและ 4) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รูปแบบมีประสิทธิภาพ
3. การใช้รูปแบบและศึกษาสภาพปัญหาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการงานระบบ
ดู แล ช่ วยเห ลือ นักเรี ยน ด้านก ารคัดกร อง นักเรี ยน ข อง โรง เรี ยนพ ร้าววิท ยาค ม จังหวัดเชี ยง ให ม่
1) การทดลองใช้รูปแบบโดยครูหัวหน้าระดับ พบวา่ รู ปแบบมีความเป็ นระบบ เหมาะสมกบ ั บริ บท
ของโรงเรี ยน มี ความชัดเจน ตรงกับ ความตอ ้งการ กระชับ เวลา เอื้อต่อการทา งานของครู แต่คู่มือการใช้ไม่เอ้ ือต่อผู้สูงวัย 2) การใช้รู ปแบบ โดยครูที่ปรึกษา พ บ ว่า มีค วาม พึง พ อใจต่อการใช้งานโปรแกรมพร้าวคัดกรอง โดยรวม อยูร่ ะ ดับ ม าก ที่ สุ ด (? = 4.73) มีความ พึงพอใจต่อการใช้คู่มือ
โปรแกรมพร้าวคัดกรอง โด ยร วม อ ยูร่ ะ ด บ ั ม าก ที ่ สุ ด (?= 4.57) และ มีความพึงพอใจ ต่อการใช้
รู ป แบ บ การบ ริ ห ารจ ด ั การ ง านร ะ บ บ ดู แล ช่ วยเห ลือนักเรี ยน ด้านการค ด ั กรอ ง นักเรี ยน โดยรวมอยู่ระดับมากที่ สุ ด(? = 4.82)
4. การศึกษาความพึงพอใจในรู ปแบบการบริ หารจด ั การงานระบบดูแลช่วยเหลือนก ั เรี ยน
ด้านก าร ค ัดก รอ ง นักเรี ยน ข อ ง โร ง เรี ยนพ ร้าววิท ยาค ม จังหวัดเชี ยง ให ม่ พ บ ว่าค รู กลุ่ ม บ ริ ห ารงานกิจการนักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการงานระบบดู แลช่วยเหลือนักเรี ยน ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยรวมอยู่ระดับ มากที่ สุ ด (? = 4.74)
 


ดาวน์โหลดเอกสาร