บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ จุดไฟในใจคน ของหลวงพี่น้ำฝน


ผู้วิจัย : ปวรรัตน์ แดงไฟ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มี  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์      “จุดไฟในใจคน” ของหลวงพี่น้ำฝน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  บทความหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ระหว่างเดือนกันยายน  2558  ถึง  เดือนกันยายน  2559 จำนวนทั้งหมด  57 บทความ  โดยใช้เครื่องมือในงานวิจัย แบบบันทึกหลักธรรม และแบบบันทึกกลวิธีการใช้ภาษา

ผลการวิจัยพบว่าหลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์“จุดไฟในใจคน” ของหลวงพี่น้ำฝน มีการใช้หลักธรรม3 ประการ1.หลักธรรมต่อตนเองได้แก่   ศีล สมาธิ ปัญญา  อิทธิบาท 4  สัปปุริสธรรม7 2.หลักธรรมต่อผู้อื่นได้แก่ พรหมวิหาร 4 ทิศ 6  สังคหวัตถุ 4 3.หลักธรรมต่อสังคมได้แก่ จิตสาธารณะจิตที่คิดสร้างสรรค์เป็นกุศลและมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดสร้างสรรค์ และหลักธรรมธิปไตย  ส่วนกลวิธีการใช้ภาษา ได้แก่  ระดับของภาษา  ระดับภาษาทางปาก  ระดับภาษากึ่งแบบแผน ระดับภาษาทางการ  การใช้คำ คำที่มีความหมายโดยตรง  คำแสดงอารมณ์  คำรูปธรรม  คำนาม  คำภาษาปาก  คำที่มีความหมายโดยนัย  คำภาษาต่างประเทศ  ด้านการใช้สำนวนได้แก่   สำนวนดั้งเดิมหรือ การใช้โวหาร  บรรยายโวหาร  เทศนาโวหาร  สาธกโวหาร  การใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก่  การใช้ภาพพจน์อุปมา  อุปลักษณ์   หลวงพี่น้ำฝนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ  ในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนให้ผู้คนสนใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของคนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำทางเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ   นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ให้ชาวพุทธมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน   ไปปฏิบัติให้เกิดความสุขกายและสุขใจในนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต


ดาวน์โหลดเอกสาร